NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

(NABİLTEM)

ANALİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (NABİLTEM) ile analizi talep eden kişi ya da kurum arasındaki Hizmet Alım Sözleşmesi’dir.

 1. Analizi istenen numunenin NABİLTEM’e kabulüne kadar geçen süre zarfında, niteliğine uygun ambalajlanması, muhafazası ve taşınması analizi talep eden kişi ya da kurumun sorumluluğundadır. Bu sebeplerden dolayı analiz sonuçlarında oluşabilecek olumsuzluklardan NABİLTEM sorumluluk kabul etmez.
 2. Analiz İstek Formlarının doldurulup imzalanmasıyla analizi talep eden kişi ya da kurum, analize gönderilen numunenin varsa insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder. Temas ve solunum yolu ile zehirlenmeye neden olabilecek patojenik ve radyoaktif numuneler analize kabul edilmemektedir. Gerekli önlemler alındığında zararlı etkileri giderilebilen numuneler deney için kabul edilebilir.
 3. Analizi talep eden kişi ya da kurum numune gönderirken Analiz Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, Numune Kabul kriterlerinde belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde NABİLTEM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.
 4. Analizi talep eden kişi ya da kurum analizi istenen numune/numuneler için Numune Bilgi Formunu eksiksiz doldurmalıdır. Numuneler “Numune Bilgi Formun” daki kodlamaya uygun olarak etiketlenmelidir. Deney raporunda sadece etiket numaraları belirtilecektir.
 5. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz İstek Formlarının eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir.
 6. Analizler ve ücretlerinin listesi, Analiz İstek Formu ve ödeme şartları web sitesinde (merkezlab.nku.edu.tr) ayrıntılı olarak yayımlanmıştır.
 7. Beyan edilen analiz süreleri tahmini süre olup, elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden NABİLTEM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
 8. Analizi talep eden kişi ya da kurum randevulu analizlerde, randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün önceden haber vereceğini, aksi durumlarda analiz ücretini ödeyeceğini taahhüt eder.
 9. Analizi talep eden kişi ya da kurum tarafından iadesi talep edilen numuneler iade edilir. Bu numuneler yirmi gün içinde teslim alınmadığı takdirde imha edilir. Mikrobiyoloji için olan örnekler ise analiz sonunda imha edilir.
 10. Üniversitelerden merkezimize gelen numunelerin örnek hazırlama işlemleri spesifik adımlar gerektiriyorsa (ince tabaka kromatografisi, elektroforez vb.) bu tür numunelerin örnek hazırlama adımlarının merkezimiz tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği konusunda ilgili uzmanımız tarafından teyit edilmesi gerekmektedir.
 11. Numune ve analiz şartları veya analiz yöntemi konusunda belirtilmesi gerekli özel durumlar için müracaat esnasında analiz sorumlusu ile görüşülmelidir.
 12. Her analiz için Analiz İstek Formunda ayrıca belirtilen numune kabul kriterleri yukarıda belirtilenlerle birlikte yerine getirilmelidir.
 13. Analiz ücretinin ödendiğine dair belge NABİLTEM’e ibraz edilmeden analize başlanmaz.
 14. Merkez Müdürlüğü’nün her yıl yayınlamış olduğu fiyat listesinde bulunmayan analiz ve ölçüm hizmetleri için talep sahibi kişiye veya kuruma ayrıca teklif verilir. Teklifin kabul edilmesi durumunda analiz işlemleri başlatılır. Özel durumlarda hizmet bedelleri ve indirim oranları ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 15. Analiz hizmet bedelleri KDV hariç verilmiştir (KDV %18’dir).
 16. Analiz sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu analizlerin yapıldığı yerin “NABİLTEM” olduğunun yayında belirtilmesi gerekir.
 17. Analizi talep eden kişi ya da kurum, analiz sonuçlarının sadece analizi yapılan numuneye ait olduğunu, ticari bir amaçla Kullanılmayacağını ve reklamlarda NABİLTEM’in adının zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün NABİLTEM tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
 18. Analiz raporları bir adet düzenlenmektedir. Birden fazla numune için ayrı ayrı rapor isteniyorsa, başvuru esnasında bu durumun belirtilmesi gerekmektedir.
 19. Analizi talep eden kişi ya da kurumun analiz sonuçlarına itirazı durumunda yapılan analiz tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda Analizi talep eden kişi ya da kurumdan tam hizmet bedeli tahsil edilir. Analiz sonuçlarına on beş iş günü içinde itiraz edilmediği durumda sonuçlar kabul edilmiş sayılır.
 20. Anlaşmazlık durumlarında TEKİRDAĞ Mahkemeleri yetkilidir.
 21. Her türlü posta/kargo masrafı analizi talep eden kişi ya da kuruma aittir.
 22. Analiz fiyatları 31.12.2013 tarihine kadar geçerlidir. NABİLTEM ücretlendirmede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Analiz Hizmet Sözleşmesi

Analiz Hizmet Sözleşmesi (pdf)